Privacyverklaring PGB Pensioendiensten voor sollicitanten en overige contactpersonen

PGB Pensioendiensten B.V. (“PGB PD”) verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om haar werkzaamheden omtrent de uitvoering van pensioenregelingen te kunnen verrichten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bevat regels voor de verwerking en de bescherming van jouw persoonsgegevens.

PGB PD respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.

Indien je een deelnemer van Pensioenfonds PGB bent, word je doorverwezen naar de privacyverklaring van Pensioenfonds PGB.

Indien je een deelnemer van het Algemeen Sociaal Fonds bent, word je doorverwezen naar de privacyverklaring van het Algemeen Sociaal Fonds.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat er met jouw persoonsgegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt indien je bij PGB PD solliciteert of voor een andere reden persoonsgegevens deelt met PGB PD.

Welke persoonsgegevens worden door PGB PD verwerkt?

Afhankelijk van jouw situatie verwerkt PGB PD de volgende persoonsgegevens indien jou:

 • contact met PGB PD opneemt: bijzondere persoonsgegevens die je verstrekt in (elektronische) correspondentie en telefonisch contact en normale persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, initialen, telefoonnummer en e-mailadres;
 • solliciteert bij PGB PD: bijzondere persoonsgegevens die je verstrekt in (elektronische) correspondentie en telefonisch contact zoals jouw CV en normale persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor welke doeleinden verwerkt PGB PD jouw persoonsgegevens?

PGB PD verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor het:

 • werven van nieuwe medewerkers;
 • voeren van een gedegen HR administratie;
 • communiceren met je via verschillende kanalen;
 • verbeteren van de dienstverlening van PGB PD;
 • behandelen van klachten en geschillen;
 • verrichten van onderzoeken.

Op welke rechtsgronden baseert PGB PD de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens baseert PGB PD op de rechtsgronden:
• toestemming.

Van wie ontvangt PGB PD jouw persoonsgegevens?

Je verstrekt zelf persoonsgegevens aan PGB PD. Afhankelijk van jouw situatie, ontvangt PGB PD daarnaast van de volgende partijen jouw persoonsgegevens:

 • huidige en voormalige werkgever(s);
 • Kamer van Koophandel;
 • werving- en selectiebureaus.

Met wie deelt PGB PD jouw persoonsgegevens?

Indien de verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van bovenstaande doeleinden, stelt PGB PD jouw persoonsgegevens aan deze derden ter beschikking onder de door PGB PD opgestelde voorwaarden en in overeenstemming met de AVG.

Partijen waarmee jouw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • IT(security)-leveranciers;
 • antecedentenonderzoeksbureau’s.

PGB PD geeft jouw persoonsgegevens niet door aan internationale organisaties en/of derde landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaart PGB PD jouw persoonsgegevens?

PGB PD bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovenstaande doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij PGB wettelijk verplicht is of toestemming heeft ontvangen om jouw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

Jouw persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Na toestemming kunnen de persoonsgegevens tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard worden.

Hoe beveiligt PGB PD jouw persoonsgegevens?

PGB PD gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. PGB PD neemt voortdurend passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Welke rechten heb je onder de AVG?

De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • recht van inzage van persoonsgegevens
  je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • recht op rectificatie van persoonsgegevens
  je hebt het recht om jouw onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • recht op gegevenswissing
  in specifieke situaties heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking
  in specifieke situaties heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van jouw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  in specifieke situaties heb je het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en uitwisselbaar formaat te verkrijgen en die aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.
 • recht van bezwaar
  in specifieke situaties heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.
 • recht om gegeven toestemming in te trekken
  indien de rechtsgrond voor verwerking van jouw persoonsgegevens berust op toestemming heb je het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Indien je een sollicitant bent en een beroep wilt doen op jouw rechten onder de AVG, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar hr@pgbpensioendiensten.nl of door een brief te sturen naar PGB PD, afdeling HR, Postbus 7811, 1008 AA te Amsterdam. PGB PD zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op jouw beroep op jouw rechten onder de AVG.

Indien je geen sollicitant bent, maar wel een beroep wilt doen op jouw rechten onder de AVG, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar ks@pensioenfondspgb.nl of door een brief te sturen naar PGB PD, afdeling Klantenservice, Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam. PGB PD zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op jouw beroep op jouw rechten onder de AVG.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

PGB PD heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. Je kunt contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen naar fg@pgbpensioendiensten.nl.

Kunt je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) indien je van mening bent dat PGB PD jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De meest recente versie van deze privacyverklaring staat voortdurend gepubliceerd op onze website.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt meegestuurd als je een pagina op deze website bezoekt. Via jouw internetbrowser (zoals Internet Explorer, Chrome en Safari) wordt de cookie op jouw computer, tablet of mobiele telefoon opgeslagen. Cookies zijn onschadelijk voor jouw computer, tablet of mobiele telefoon en de bestanden die daarop staan.

PGB PD maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en onthouden persoonlijke instellingen en voorkeuren van onze bezoekers. Daardoor functioneert de website beter bij een volgend bezoek aan de website.
 • Analytische cookies
  Via Google Analytics verzamelen we anonieme gegevens over het bezoekgedrag van deze site. Dat geeft ons bijvoorbeeld inzicht in de hoeveelheid bezoekers en op welke onderdelen wij de website kunnen verbeteren.

De gegevens die PGB PD via onze cookies verzamelt, zijn anoniem. De unieke internetadressen (IP-adres) van de gebruikers zijn maar deels zichtbaar voor ons en daardoor niet herleidbaar tot een persoon. In onze cookies staan geen gegevens waarmee wij de identiteit van onze bezoekers kunnen vaststellen.

De door PGB PD verzamelde gegevens worden alleen door ons (PGB Pensioendiensten) gebruikt en met niemand gedeeld. PGB PD maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

Door de website van PGB PD te gebruiken, accepteert je onze cookies. Wilt je geen cookies op jouw computer, tablet of mobiele telefoon? In de instellingen van jouw browser kunt je ze uitzetten. Je kunt daar ook eerder geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.


Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 15 mei 2018.